Kiếm tiền

Nội dung chi tiết về quyết định tăng thu nhập theo Nghị quyết 03

Tăng thu nhập theo Nghị quyết 03 là quy định mới phát hành nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức và viên chức nhà nước, đánh giá được dựa trên năng suất và hiệu quả công việc. Quyết định được áp dụng với tất cả những người đang làm việc tại các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các khu vực thuộc sự quản lý của nhà nước.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện tăng thu nhập

 • Phạm vi điều chỉnh: Các tổ chức chính trị và chính trị – xã hội, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý từ cấp thành phố cho đến cấp quận – huyện, phường – xã và thị trấn.
 • Đối tượng áp dụng: Toàn bộ cán bộ, công chức và viên chức nhà nước trực thuộc các tổ chức chính trị và chính trị – xã hội, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cán bộ không chuyên trách ở cấp phường – xã và thị trấn được cấp có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Mức chi trả cho việc tăng thu nhập theo Nghị quyết 03

Trong giai đoạn 2018 – 2020, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm cần tuân thủ theo lộ trình như sau:

 • Năm 2018: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập nhằm thực hiện các cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần so với mức lương theo ngạch bậc và chức vụ (mức lương này đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).
 • Năm 2019: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập nhằm thực hiện các cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với mức lương theo ngạch bậc và chức vụ (mức lương này đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).
 • Năm 2020: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập nhằm thực hiện các cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với mức lương theo ngạch bậc và chức vụ (mức lương này đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Căn cứ vào các hệ số từng năm của việc điều chỉnh tăng thu nhập tối đa ở trên, các đơn vị, cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh hệ số tăng thu nhập cho các cán bộ, công chức và viên chức theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Các cơ quan, đơn vị cần đảm bảo nguyên tắc về sắp xếp bộ máy tổ chức, cải cách tiền lương và tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, không cào bằng và đảm bảo hiệu quả công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sẽ được tăng thu nhập theo Nghị quyết 03

Nguyên tắc thực hiện tăng thu nhập theo Nghị quyết 03

 • Nguyên tắc 1: Việc tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và viên chức nhà nước được căn cứ vào hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng của đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ. Mỗi đơn vị cần xây dựng một quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tính dân chủ và minh bạch.

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng được quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, giao UBND thành phố hướng dẫn để được các đơn vị, cơ quan quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ để chia sẻ về thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc.

 • Nguyên tắc 2: Căn cứ vào kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm để chi trả thu nhập tăng thêm của năm đó. Việc chi trả sẽ được thực hiện sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng cán bộ, công chức và viên chức nhà nước.
 • Nguyên tắc 3: Căn cứ vào nhu cầu và nguồn kinh phí để thực hiện gia tăng thu nhập của từng thành phố trong từng năm giai đoạn 2018 – 2020, UBND thành phố sẽ rà soát và đối chiếu hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm với khả năng cân đối ngân sách thực tế vào mỗi năm. UBND sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và quyết định nếu có bất cứ thay đổi nào.
Việc gia tăng thu nhập theo Nghị quyết 03 sẽ dựa vào 3 nguyên tắc chính

Nguồn kinh phí để thực hiện tăng thu nhập theo Nghị quyết 03

Nguồn kinh phí tại đơn vị

Đây là nguồn kinh phí mà các cơ quan, đơn vị dùng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành (sau khi đã chi trả chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm), trình tự thực hiện như sau:

 • Chuyển nguồn cải cách tiền lương của đơn vị từ năm trước sang năm nay
 • Nguồn tiết kiệm 10% được chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành (không kể các khoản chi về lương, phụ cấp theo lương, các khoản khác có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).
 • Nguồn cải cách tiền lương đã được trích lập từ nguồn thu được để lại mỗi năm theo quy định của cấp có thẩm quyền.
 • Sau khi sử dụng hết 3 nguồn cải cách tiền lương nêu trên, nếu kinh phí dùng để thực hiện việc tăng thu nhập theo Nghị quyết 03 còn thiếu, các cấp ngân sách sẽ xem xét sau đó bố trí nguồn cải cách tiền lương của ngân sách cho đơn vị, cơ quan thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.

Nguồn kinh phí tại các cấp ngân sách

Đây là nguồn kinh phí mà các cơ quan, đơn vị dùng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành (sau khi đã chi trả chính sách tăng lương theo lộ trình của Chính phủ hàng năm), bao gồm:

 • Nguồn kinh phí dùng để cải cách tiền lương năm ngoái chưa sử dụng hết chuyển sang năm tới.
 • Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận – huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu của việc sử dụng đất) thực hiện vào năm ngoái so với dự toán của năm đó.
 • Nguồn 50% tăng thu ngân sách quận – huyện (không kể tăng thu từ nguồn thu của việc sử dụng đất) dự toán của năm hiện hành so với dự toán của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách.

Nếu nguồn kinh phí nhỏ hơn so với nhu cầu kinh phí cần thực hiện thì thành phố sẽ xem xét bổ sung phần còn thiếu từ nguồn cải cách tiền lương cấp thành phố cho các quận – huyện nhằm đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện.

Nếu nguồn kinh phí lớn hơn so với nhu cầu kinh phí cần thực hiện thì các quận – huyện sẽ tự đảm bảo kinh phí thực hiện. Phần chênh lệch lớn hơn đó sẽ dành để thực hiện các chế độ cải cách tiền lương mới tăng thêm nếu Chính phủ tiếp tục ban hành mức lương tối thiểu mới hoặc chi cho các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố, tuyệt đối không sử dụng phần chênh lệch này cho các mục đích khác.

Nguồn kinh phí tại đơn vị và tại các cấp ngân sách là 2 nguồn kinh phí để thực hiện tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03

Quy định về việc tăng thu nhập theo Nghị quyết 03 sẽ được bắt đầu thực hiện từ ngày 01/04/2018 đến 31/12/2020, chi thu nhập tăng thêm đủ 1,8 lần so với mức lương ngạch bậc, chức vụ và duy trì cho đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

Trên đây là một số thông tin bạn cần biết về việc tăng thu nhập theo Nghị quyết 03 mà Makemoney đã tổng hợp lại và gửi đến các bạn. Mong rằng các thông tin trên sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về mức thu nhập của bản thân. Mọi thông tin thắc mắc cần giải đáp hãy gọi ngay chúng tôi bạn nhé!


Đợi xem Mật khẩu đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud